Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić Ci informacje, z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci uprawnienia z tym związane.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Amplus sp. z o.o. z siedzibą ul. Krystyny i Mariana Barskich 10, 54-115 Wrocław NIP 8971654033

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc na +48 71 341 12 15 lub pisząc do nas na adres amplus@agencja.allianz.pl

Jakie dane na temat Twojej osoby przetwarzamy oraz skąd je mamy?

Przetwarzamy dane, które podałeś nam podczas zawierania z nami umowy na szkolenie lub przez formularz kontaktowy. Są to dane, które zostały wpisane do formularza umowy, takie jak dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. Dane te mogłeś i możesz zaktualizować lub uzupełnić podczas kontaktów z nami w trakcie naszej współpracy. Przetwarzamy również dane dotyczące naszej współpracy powstałe w trakcie realizacji zawartej z Tobą umowy, takie jak historia Twoich zamówień. Jeżeli nie jesteś naszym Klientem, lecz osobą do kontaktu naszego Klienta, np. firmy lub instytucji, w której pracujesz, przetwarzamy tylko Twoje dane kontaktowe takie jak numer telefonu służbowego lub służbowy adres e-mail, a także imię i nazwisko, jeżeli zostały nam podane. Nowe przepisy dotyczące danych osobowych nie mają jednak zastosowania do takiego przetwarzania danych osobowych, podobnie jak większość informacji zawartych poniżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy – w celu realizacji jej postanowień, w tym naszych wykonywanych usług dla ciebie – zamówień telefonicznych oraz przez naszą stronę internetową zakładka kontakt oraz umożliwienia Ci kontaktu z nami, weryfikacji Twojej tożsamości, gdy się z nami kontaktujesz. Przetwarzanie Twoich danych niezbędne jest również do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. dla celów podatkowych i rachunkowości. Twoje dane przetwarzamy także, ponieważ jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Dane na tej podstawie przetwarzamy dla potrzeb:

  • prowadzenia wobec Ciebie marketingu naszych produktów i usług, w tym marketingu bezpośredniego polegającego na kontaktowaniu się z Tobą w celu zaprezentowania Ci naszych ofert lub promocji, w tym – za Twoją zgodą, gdy jest ona wymagana prawem – e-mailem lub telefonicznie,
  • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć

udział;

  • windykacji należności, dochodzenia wobec Ciebie naszych roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oceny i realizacji Twoich roszczeń wobec nas, a także obrony przed Twoimi roszczeniami, jeśli są nieuzasadnione,
  • dokonywania analiz współpracy z Tobą w celu jej usprawnienia, poprawy jakości naszych usług, oceny i poprawy funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, proponowania Ci nowych warunków współpracy lub rozwiązania z Tobą umowy,
  • prowadzenia analiz statystycznych,
  • obsługi Twoich zgłoszeń w sprawach nie związanych wprost z realizacją zawartej z Tobą umowy,
  • archiwizacji oraz zapewnienia rozliczenia (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych wpisywanych do formularza umowy jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy. Bez podania przez Ciebie twoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zostać naszym klientem. Postanowienia umowy obligują Cię do aktualizacji Twoich danych podanych w umowie w razie ich zmiany. Brak aktualizacji danych może spowodować, że nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawach związanych z umową, co może utrudnić lub uniemożliwić jej realizację. Jeżeli jesteś podatnikiem VAT podanie danych w celu wystawienia faktury jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy ani nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

  • organów publicznych, takich jak policja lub prokuratura, jeśli się do nas zwrócą o Twoje dane w ramach konkretnego postępowania na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotów, które działają na nasze zlecenie i na naszą rzecz oraz przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i na nasze potrzeby. Są to na przykład firmy udzielające nam wsparcia w zakresie archiwizacji i zarządzania dokumentami, obsługi zasobów informatycznych, marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Możesz także wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celu realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania po naszej stronie. Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu obowiązującego prawa. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (w takim wypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. Skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) zaś niedługo organem tym może zostać Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zawartej z

Tobą umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możesz zgłaszać wobec nas i jakie my możemy zgłaszać wobec Ciebie w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy, tj. z reguły przez okres maksymalnie 10 lat od czasu zakończenia umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a w szczególności podatkowych i rachunkowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków, tj. np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeżeli dane przetwarzamy w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, dane te będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych potrzeb lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Możemy jednak przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym dokonywać profilowania, dla potrzeb marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci informacji na temat naszych produktów lub usług dostosowanych do Twoich potrzeb, na podstawie informacji zebranych podczas naszej dotychczasowej współpracy. W tych samym celu korzystamy również m.in. z plików cookies oraz innych narzędzi rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.