Nie chcemy zanudzać Czytelnika rodzajami ubezpieczeń – mamy ich w ofercie ponad 120!
Pierwszym krokiem jest zbadanie potrzeb – wtedy przedstawiamy ofertę skrojoną na miarę. Ochroną pomagamy objąć: majątek prywatny (cesje na bank wystawiamy od ręki), zdrowie i życie własne oraz Rodziny, mienie firmy, odpowiedzialność cywilną (w tym OC członków zarządu i OC zawodowe). W oparciu o ochronę dla pracowników i kadry zarządzającej pomagamy tworzyć programy lojalnościowe w firmach.

Pomagamy też wybrać najciekawsze (w stosunku do preferencji) formy dbania o swoją przyszłą emeryturę.

Na bieżąco śledzimy zmiany ustawowe, tak aby proponować najnowsze rozwiązania z zakresu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny i krajowy to wachlarz możliwości zwrotu kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w różnych sytuacjach losowych w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą.

Polisa turystyczna zagwarantuje Ci spokój i bezpieczeństwo w dowolnym celu podróży.

Możesz ją zakupić u agenta lub telefonicznie, także w krótkim czasie przed podróżą, a dokumenty otrzymać nawet drogą mailową.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE, A EKUZ

Ubezpieczenie turystyczne w porównaniu do EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) nie jest zależne od zasad publicznej służby zdrowia w miejscu wypoczynku (które to mogą się znacząco różnić od tych dostępnych w Polsce, a również takie w których wezwanie pomocy medycznej/ratownictwa może być bardzo kosztowne)

Ubezpieczenie turystyczne może pokryć koszty leczenia zagranicą nawet do
1 500 000 zł oraz gwarantuje na wyjeździe konsultacje z lekarzem w języku polskim.

Ubezpieczenie turystyczne możesz dodatkowo wyposażyć w znaczne opcje dodatkowe, takie jak:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
 • Business Assistancem,
 • Concierge – Osobisty Asystent,
 • Medical Assistance – Assistance dla członków rodziny,
 • Home Assistance,
 • Moto Assistance,
 • Bezpieczna kieszeń,
 • ubezpieczenie Assistance – kontynuacja leczenia na terenie Polski,
 • pakiet usług medycznych i Assistance po powrocie do Polski,
 • ubezpieczenie zdarzeń po spożyciu alkoholu w ramach kosztów leczenia i NNW.

POKRYWANIE KOSZTÓW LECZENIA

W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są koszty, które nastąpiły w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wartości sumy ubezpieczenia, np.:

 • hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne bez franszyz,
 • transport medyczny do Polski niepomniejszający sumy ubezpieczenia,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 gratis,
 • poszukiwanie i ratownictwo.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYJAZDU

Istotną opcją jest także ubezpieczenie kosztów wyjazdu. Ubezpieczenie to zapewnia 80% lub 100% zwrotu kosztów poniesionych za wakacje, bilety lub noclegi w Polsce lub za granicą, jeśli z powodów niezależnych od siebie nie możesz wyjechać lub musisz skrócić wyjazd.

Zakres jest także szeroki, m.in.: możliwość rezygnacji z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń, w tym zaostrzenia choroby przewlekłej.

Nie musisz ubezpieczać wyłącznie wycieczek zakupionych w biurze podróży – ochrona może objąć także samodzielnie rezerwowane noclegi (również przez Internet).

UBEZPIECZENIE BAGAŻU

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu może być:

 • bagaż podróżny,
 • zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż ubezpieczony jest na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. Ochroną objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu, czyli: walizki, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia bagażu na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego, takiego jak np. narty, rower, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian lub przenośnego sprzętu elektronicznego, jak np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Suma ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynosi od 400 zł do 10 000 zł.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu powyżej 6 godzin zapewnimy do 1000 zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 10 tys. zł do 1 mln zł.

UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpieczenie turystyczne możesz także wzbogacić w opcję następstw nieszczęśliwych wypadków, powodujących uraz ciała osoby ubezpieczonej lub jej śmierć.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w związku z wypadkiem poniosła śmierć.

Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 100 000 zł.

Czy pamietasz że … możesz ubezpieczyć koszty wyjazdu lub noclegu i biletu , które mógłbyś poniesć w momencie rezygnacji z niego. Aby ubezpieczenie zadziałało rezygnacja powinna mieć swój udokumentowany powód , czyli np. nagłe zachorowanie , nieszczęśliwy wypadek , hospitalizacja, kradzież auta , utrata mienia wymagająca od nas obecności w kraju ( aby podjąć czynności administarcyjne i prawne ) . Co więcej , ochroną można objąć rezygnację wynikającą z zaostrzenia choroby przewlekłej. Nie musisz korzystać z biura podróży aby skorzystać z ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu : możesz objąć ochroną swoje pieniądze wydane na samodzielne zarezerwowanie biletów lotniczych i noclegów. Jedyny warunek : ubezpieczenie może być wykupione najpóźniej 168 godzin od rezerwacji , maksymalnie do 30 dni przed wyjazdem . Sam wskazujesz kwotę odzwierciedlającą poniesione wydatki na podróż : od 200 zł do 20 000 zł. W ten prosty sposób zmniejsz przedwyjazdowy stres – zabezpiecz się przed skutkami nagłego zachorowania lub wypadku uniemożliwiającego podróż , tak aby bezboleśnie zmienić termin swojej podróży.

Ubezpieczenie MÓJ DOM niezależnie od zakresu ochrony obejmuje dom, mieszkanie (również w budowie), domy letniskowe, a także ruchomości domowe.

Oferta obejmuje 3 pakiety, skomponowane w taki sposób, aby odpowiednio sprostać indywidualnym wymaganiom.

PAKIET KOMFORT

Pakiet komfort zawiera:

 • Ochronę przed skutkami pożaru i zdarzeń losowych – Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna i uderzenia lub upadku statku powietrznego.
 • Ochronę przed skutkami ryzyk katastroficznych i innych zdarzeń – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane działaniem takich zjawisk jak: deszcz i grad, silny wiatr (bez wskazania prędkości wiatru), śnieg i lód, pękanie mrozowe rur lub instalacji, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, zapadanie ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, uderzenie fali dźwiękowej.
 • ASSISTANCE – Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy fachowców (np. hydraulika, elektryka, ślusarza), pomocy medycznej i opieki nad ludźmi i zwierzętami w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach lub w razie awarii.
  Możesz skorzystać m.in. z:
  • Naprawy sprzętu RTV, AGD, PC nie starszego niż 7 lat.
  • Pomocy ślusarza, gdy masz problem z kluczami lub zamkiem w drzwiach.
  • Pomocy medycznej po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku.
  • Pomocy prawnej w związku z prawem cywilnym, prawem pracy czy windykacją należności
 • OC w życiu prywatnym – Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim i szkody w ich mieniu.
 • Wsparcie po szkodzie – Pokryjemy koszty akcji ratowniczej, koszty działań po szkodzie oraz udzielimy ubezpieczenia podczas przeprowadzki.

PAKIET PLUS

Pakiet plus zawiera całą zawartość pakietu komfort oraz:

 • Ochronę przed skutkami zalania – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, które powstały na skutek np. awarii instalacji wodociągowej.
 • Ochronę przed skutkami stłuczenia przedmiotów szklanych bez wskazania przyczyny – Obejmujemy ochroną szkody na skutek stłuczenia przedmiotów szklanych oraz pokryjemy dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym np. koszty montażu szyb.

PAKIET MAX

Pakiet plus zawiera całą zawartość pakietów komfort i plus oraz:

 • Ochronę przed skutkami ryzyk kradzieżowych – Obejmujemy ochroną szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, kradzieży zwykłej i napadu ulicznego.
 • Ochroną szkód powstałych po dewastacji – Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku celowego uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez osobę trzecią (czyli wandalizmu) lub szkody spowodowane przez zwierzęta inne niż zwierzęta domowe.
 • Ochronę przed skutkami przepięć – Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłą, krótkotrwałą zmianą napięcia zasilającego (spadku i wzrostu).

Zapewnij sobie dodatkowe, skuteczne ubezpieczenie od różnego rodzaju zdarzeń, od których ochrony próżno szukać w obowiązkowych ubezpieczeniach OC.

Ubezpieczeniu obejmują ryzyka takie jak ryzyka katastroficzne, pożary, eksplozje, implozje, kolizje ze zwierzęciem, kradzieże, akty wandalizmu, uszkodzeń szyb oraz innych uszkodzeń pojazdu (w tym z własnej winy).

Warunkiem ubezpieczenia AUTOCASCO jest samochód nie starszy niż 18 lat od daty produkcji.

BRAK UDZIAŁU WŁASNEGO ZA MŁODEGO KIEROWCĘ

W Allianz młodzi kierowcy nie muszą martwić się udziałem własnym w szkodzie z AUTOCASCO uwarunkowanym wiekiem. Dla każdej grupy wiekowej obowiązują jednakowe zasady.

STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA

Obligatoryjnie wymaganym czynnikiem w przypadku leasingu jest stała suma ubezpieczenia pojazdu. Poszukiwania dobrego ubezpieczenia ze stałą SU potrafią spędzić sen z powiek wielu posiadaczom nowych pojazdów.

Jeśli Twój pojazd ma do 6 lat, utrzymamy jego wartość z dnia zawarcia umowy przez cały okres jej trwania.

AUTOCASCO – ZAKRES TERYTORIALNY

Oferujemy pomoc nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE (oprócz Kazachstanu), Gruzji, europejskiej części Rosji i krajach Morza Śródziemnego (za wyjątkiem Algierii, Libii i Syrii).

Ochrony w zakresie kradzieży w pakietach rozszerzonych obejmuje również ochronę na terytorium Białorusi, Moldawii, europejskiej części Rosji oraz Ukrainy.

AC – WARIANT PODSTAWOWY (MINI CASCO)

W wariancie podstawowym AC ochrona obejmuje ryzyka takie jak:

 • Ryzyka katastroficzne, w przypadku których pokrywamy koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu wskutek katastof żywiołowych (np. działania wiatru, gradu, osunięcia się ziemi, powodzi, trzęsienia ziemi, lawin, piorunów, innych sił przyrody) oraz w wyniku działania zwierząt (zdarzenia nie będącego zdarzeniem nagłym, np. przegryzienie kabli w samochodzie przez kunę).
 • Pożaru, eksplozji i implozji, w przypadku których pokrywamy koszty naprawy pojazdu, w którym zniszczenia powstały wskutek nagłego działania termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, np. samochód spłonął w wyniku samozapłonu, samochód zajął się ogniem od samochodu obok.
 • Kolizji ze zwierzęciem, w przypadku której pokrywamy koszty naprawy pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego po kolizji ze zwierzęciem (nagłym zetknięciem, z widocznymi śladami kontaktu ze zwierzęciem). Może być to zarówno sytuacja kiedy jeleń lub łoś niszczy maskę i szybę czołową samochodu, jak i potrącenie dzika, który wbiegł na jezdnię, czego skutkiem było wypadnięcie samochodu do przydrożnego rowu.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań – brak redukcji sumy ubezpieczenia.

AC – WARIANT ROZSZERZONY

W przypadku potrzeby szerszej ochrony, do dyspozycji mamy pakiet rozszerzony AC.

Wariant rozszerzony zawiera:

 • Pomoc również blisko domu ze zwiększonym limitem holowania w Polsce i za granicą
 • Dłuższe okresy pojazdu zastępczego w przypadku kradzieży, awarii (bez wymogu holowania) oraz na rzeczywisty czas naprawy pojazdu (nie technologiczny)
 • Wypłacenie odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego elementów (brak redukcji sumy ubezpieczenia)
 • Pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu przez znanego lub nieznanego sprawcę (akt wandalizmu). Np. Nieznany sprawca uszkodził maskę Twojego samochodu kijem baseballowym, znany sprawca zbił szybę i zarysował bok Twojego samochodu. (brak redukcji sumy ubezpieczenia)
 • Zorganizowanie i pokrycie kosztów usług naprawy lub wymiany szyb (nie będących integralną częścią dachu). Jeżeli uszkodzenia szyb nie będą związane z uszkodzeniem innych elementów (np. maski samochodu) i nie przekroczą 5000zł, zachowujesz zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC. Szkody takiej nie zgłaszamy do UFG!

AC – WARIANT MAKSYMALNY

Wariant maksymalny obejmuje dodatkową ochronę od innych uszkodzeń pojazdu.

Pokrywa koszty naprawy pojazdu, które powstaną w wyniku nagłego zetknięcia z innym pojazdem, uczestnikiem ruchu drogowego, osobą lub przedmiotem znajdującymi się na zewnątrz pojazdu.

Ten wariant pokryje koszta na przykład w przypadku, kiedy uszkodzisz inny pojazd lub elementy otoczenia podczas manewru parkowania.

W każdym wariancie suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań – brak redukcji sumy ubezpieczenia.

Ty znasz najlepiej swoje dziecko i wiesz, przed czym warto je chronić. Daj mu najlepszą ochronę na cały rok: w szkole, domu, środkach transportu i podczas uprawiania sportów.

Wykupienie NNW dla dziecka możę być uzupełnieniem wcześniej wykupionego NNW w szkole, ale również może być stosowane zamiennie.

KORZYŚCI

Dzięki ubezpieczeniu NNW zapewnisz dziecku:

 • całoroczną ochronę dla dzieci od 1. aż do 20. roku życia (jeśli się uczą)
 • świadczenie do 200 000 zł (suma ubezpieczenia)
 • odszkodowanie w razie wypadku w Polsce i za granicą
 • kompleksową pomoc, którą dopasujesz do potrzeb swojej rodziny
 • świadczenia assistance i usługi medyczne.

POMOC FINANSOWA

Ubezpieczenie NNW zapewni pomoc finansową, jeśli dziecko dozna uszkodzenia ciała lub gdyby Ciebie zabrakło:

 • do 2 000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniki wypadku
 • wypłata świadczenia również w razie zwichnięcia, skręcenia, złamania
 • nawet 100 000 zł w razie śmierci rodzica w wyniku wypadku
 • kompleksowy pakiet wsparcia medycznego – diagnostyka laboratoryjna, konsultacje ze specjalistami, organizacja i zwrot kosztów niezbędnych badań np. RTG, USG, tomograf, rezonans
 • do 10 000 zł na operację plastyczną lub ortopedyczną dziecka związaną z wypadkiem

POBYT DZIECKA PO WYPADKU

Wypadek i pobyt dziecka w szpitalu

Każdy wypadek dziecka to stresujące przeżycie dla rodziców. W ramach ubezpieczenia zapewnimy Ci dodatkowo świadczenia w przypadku pobytu dziecka w szpitalu i pokryjemy koszty niezbędnych badań i leczenia.

 • Wypłacimy 100 zł za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu, jeśli pobyt trwał dłużej niż 24h.
 • Pomożemy Ci być blisko dziecka: zorganizujemy nocleg i pokryjemy koszty noclegu do 100 zł za każdą dobę.

Wypadek i dłuższy pobyt dziecka w domu

 • Zorganizujemy i pokryjemy koszty korepetycji lub opieki dla dziecka po wypadku (do 1 000 zł).

Pomoc po wypadku

 • Konsultacje u lekarzy specjalistów.
 • Organizacja i pokrycie kosztów badań specjalistycznych, organizacja rehabilitacji, transport medyczny.

WSPARCIE W CHOROBIE

Poważna choroba dziecka jest trudnym przeżyciem dla każdego rodzica. Dlatego ważna jest szybka diagnoza i podjęcie skutecznego leczenia. Zapewnimy nie tylko wsparcie finansowe, ale również zorganizujemy i pokryjemy koszty niezbędnych badań i leczenia w Polsce.

 • Jednorazowa wypłata 10 000 zł w razie zdiagnozowania poważnego zachorowania (17 chorób, katalog znajdziesz w OWU).
 • Konsultacje u lekarzy specjalistów.
 • Organizacja i pokrycie kosztów badań specjalistycznych, organizacja rehabilitacji, transport medyczny.

UKĄSZENIE PRZEZ KLESZCZA

Dzieci są bardziej narażone na ryzyko ugryzienia przez kleszcza, gdyż spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu. W razie ukąszenia przez kleszcza liczy się czas. Należy szybko znaleźć odpowiednią placówkę, która profesjonalnie usunie kleszcza i zapewni odpowiednie leczenie.

Zapewnimy kompleksową usługę, na którą składa się:

 • organizacja placówki, w której kleszcz zostanie prawidłowo usunięty
 • organizacja i pokrycie kosztu wizyty lekarskiej oraz badania kleszcza pod kątem nosicielstwa boleriozy
 • organizacja i pokrycie lub zwrot kosztu terapii antybiotykiem

Z ubezpieczenia możesz skorzystać raz w roku, limit na usługę wynosi 500 zł.

POGRYZIENIE PRZEZ PSA, WSTRZĄS MÓZGU

Ugryzienie przez psa

 • jeżeli rana będzie wymagać założenia szwów, wypłacimy odszkodowanie w wysokości 750 zł

Wstrząśnienie mózgu

 • jeśli nastąpi w wyniku wypadku, wypłacimy odszkodowanie w wysokości 750 zł

Błędy się zdarzają…nie tylko w życiu prywatnym ale i podczas prowadzenia biznesu.

Konsekwencją błędu popełnionego przy prowadzeniu działalności może być szkoda za którą będziesz musiał zapłacić. Jak może powstać szkoda? Cóż czasami niewiele trzeba ,wystarczy że wskutek działania albo zaniechania Twojego lub Twoich pracowników klient poniesie szkodę osobową lub majątkową. Przykłady:

1.Pracownicy Twojej firmy budowlanej podczas remontu , zaleją remontowane mieszkanie.

2.Klient jedząc  w Twojej restauracji złamie sobie ząb .

3.Zatrudniona przez Ciebie fryzjerka w Twoim salonie, spali nakładaną farbą włosy klientki.

Lista jest zdecydowanie dłuższa.

Korzyści posiadania polisy OC

 1. Minimalizacja strat finansowych – pokrycie strat  klienta w wyniku szkody bierze na siebie Allianz

2.Wsparcie prawne – to Allianz w Twoim imieniu będzie Cię bronił

 1. Ochrona firmy przez bankructwem-jeśli pojawi się duża szkoda, firmy może być nie stać na jej pokrycie. Polisa może być ratunkiem w takiej sytuacji.

Jaki jest zakres polisy

 1. Allianz odpowie za szkody związane z posiadanym mieniem. NP. na terenie Twoje sklepu klient przewróci się na mokrej podłodze i złamie sobie nogę
 2. Allianz odpowie za szkody związane z produktem. NP.- klient kupi w Twoje piekarni chleb, i złamie sobie ząb na kamieniu który był w środku.

3.Allianz odpowie za szkody związane z usługą .NP. elektrycy Twojej firmy podczas montażu instalacji doprowadzą do zwarcia i spali się mieszkanie klientowi.

4.Allianz odpowie za szkody po wykonaniu usługi. NP. Klientce po wizycie w Twoim zakładzie kosmetycznym zaczną wypadać włosy

5.Allianz odpowie za czyste straty finansowe. NP. podczas prac budowlanych operator koparki przerwie kabel i wstrzyma dostawę prądu do dużego sklepu co spowoduje wstrzymanie sprzedaży.

6.Allianz odpowie nie tylko za szkody na terenie Polski. NP. Wysłany przez Twoją firmę do innego kraju, pracownik uszkodzi komputer klienta.

To są najważniejsze elementy ochrony w polisie OC działalności gospodarczej .Dobieramy zakres polisy tak, aby Twoja firma miała jak najlepszy zakres ubezpieczenia niezależnie do branży w jakiej działa.

Jak uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tej polisy i otrzymać ofertę? Wystarczy się z nami skontaktować…